صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش


* صنایع بزرگ
* صنایع کوچک
* معدن و صنایع معدنی
* صنایع تبدیلی کشاورزی
* صنایع تولید انرژی نجدید پذیر
* صنعت گردشگری
* بخش نفت و گاز
* منایع آب
* صنعت ICT
* گیاهان داروئی
   - بهره برداری اصولی و پایدار از مراتع
   - صنایع تبدیلی داروئی