صفحه اصلی > هزینه ارسال مقالات
.: هزینه ارسال مقالات

 
ردیف
عنوان هزینه ارسال یک مقاله
1
دانشجویان 500000 ریال
2
اعضای هیات علمی 1000000 ریال