صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

  • استان لرستان به عنوان یکی از زرخیزترین استانهای کشور دارای ظرفیت و پتانسیل های فراوان در تمامی بخش ها و زیر بخشهای اقتصادی است. این استان برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی با مشکل کمبود منابع روبه رو است.
  • با توجه به محدودیت های شدید مالی دولتی و با توجه به اشباع سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی که نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها را به حالت نزولی درآورده است، سرمایه گذاران همواره در صدد جستجو و بهره جویی از فرصت های سرمایه گذاری با بازده بیشتر هستند. مطالعات نشان داده است که ایرانیان خارج از کشور غالباً جزء اقشار کارآفرین  و نخبه به حساب آمده و منبع بالقوه عظیمی برای سرمایه گذاری در داخل کشور به حساب می آیند.
  • دومین کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در استان قصد دارد با دعوت از کارآفرینان، سرمایه گذاران و دانشمندان عرصه کسب و کار، فرصت ها و ظرفیت های جذاب سرمایه گذاری در لرستان را معرفی نموده و ضمن تشویق و تحریک سرمایه گذاران به مشارکت در پروژه های متنوع اقتصادی، یک منبع دانش ارزشمند به عنوان بانک اطلاعاتی در این زمینه فراهم آورد.